هیئت مدیره پرینت
معرفی

 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره :جناب آقای علی انظاری بخشایش


 

رئیس هیئت مدیره : جناب آقای مهندس رسول انظاری